Algemene voorwaarden

Niet heel spannend. Wel heel belangrijk. Onze kleine lettertjes en clausules.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Visia Media: de vennootschap onder firma Visia Media, kantoorhoudende op Kloosterweg 1 6412 CN te Heerlen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56265808; tevens gebruiker van deze voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van Visia Media bij een Opdracht.
 3. Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van werkzaamheden die door Opdrachtgever aan Visia Media wordt verstrekt, elke wijziging of aanvulling daarop, alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die Opdracht en/of alle rechtsbetrekkingen voortvloeiend uit deze Opdracht.
 4. Diensten/Producten: deze vormen de algehele Opdracht, of vervullen een onderdeel daarvan.
 5. Broncode/Programmatuur: computerprogrammatuur die door Visia Media aan Opdrachtgever wordt geleverd, inclusief eventueel daarbij behorende Nieuwe Versies. Onder Programmatuur wordt ook Maatwerkprogrammatuur verstaan tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. Overeenkomst en bevestiging

Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Visia Media het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

Offertes van Visia Media zijn geldig tot de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee weken (14 dagen) na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

De Opdracht omvat al hetgeen tussen Opdrachtgever en Visia Media is overeengekomen.

Voorafgaand aan de totstandkoming van de Opdracht overleggen partijen wederzijds afspraken omtrent:

 1. de inhoud en omvang van de door Visia Media te verrichten werkzaamheden;
 2. het ter beschikking stellen van gegevens, door of namens de Opdrachtgever aan Visia Media;
 3. aan welke derden Opdrachtgever of Visia Media opdracht verleent en ten aanzien van welke werkzaamheden;
 4. het tijdschema waarbinnen Visia Media (een deel van) de opdracht vervullen zal;
 5. de eventuele fasering van de opdracht;
 6. het aanwijzen van een contactpersoon die de Opdrachtgever met betrekking tot de opdracht representeert;
 7. op welke wijze en met welke frequentie overleg is tussen Opdrachtgever en Visia Media.

3. Rechten en verplichtingen

3.1 Rechten en verplichtingen voor Visia Media

Visia Media spant zich in om haar verstrekte opdracht naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Visia Media heeft het recht om werkzaamheden die voortvloeien of verband houden met de opdracht aan derden uit te besteden. In dat geval blijft Visia Media verantwoordelijk voor het eindproduct.

3.2 Rechten en verplichtingen voor Opdrachtgever

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of materialen, waarvan Visia Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Visia Media worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Visia Media zijn verstrekt, heeft Visia Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en aanspraak te maken op vergoeding van de hierdoor geleden schade.

Opdrachtgever stelt Visia Media steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

De Opdrachtgever dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens die Visia Media nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Visia Media niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

4. Levering

De door Visia Media opgegeven levertermijn gaat van start nadat alle benodigde gegevens en/of materialen in het bezit van Visia Media zijn, waarna Visia Media zal proberen om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden.

Een door Visia Media opgegeven leveringstermijn heeft slechts een indicatie strekking en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Visia Media niet van rechtswege in verzuim.

Bij klachten over de door Visia Media geleverde Diensten en/of Producten dient de Opdrachtgever deze klachten kenbaar te maken aan Visia Media binnen twee maanden (60 dagen) na levering van de Dienst en/of het Product.

5. Uitbreiding diensten Visia Media

Indien Visia Media, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Visia Media gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die Visia Media in rekening wenst te brengen, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Opdrachtgever gehouden is het tot dusver door Visia Media uitgevoerde werk te vergoeden.

Visia Media verzorgt alleen andere diensten, zoals het aanvragen van domeinnaamregistraties, en het opzetten van procedures voor beveiliging, controle, onderhoud en systeembeheer, als dit uitdrukkelijk onderdeel van de opdracht uitmaakt.

6. Betaling en gevolgen van niet-betaling

Alle door Visia Media verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever binnen twee weken (14 dagen) betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Visia Media is te allen tijde gerechtigd om betaling van een voorschot te verlangen in verband met te verrichten werkzaamheden en is bevoegd de werkzaamheden aan te vangen nadat het gevraagde voorschot door de Opdrachtgever is voldaan.

Visia Media is gerechtigd een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk te factureren indien dit onderdeel van afzonderlijke waarde is.

Indien de Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur dient Opdrachtgever dit binnen twee weken (14 dagen) na factuurdatum aan Visia Media schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de factuur bindend zal zijn en enig recht van de Opdrachtgever op reclamatie vervalt.

Visia Media is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat algehele betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van schade die daardoor mocht ontstaan.

Zolang de Opdrachtgever een openstaande factuur van Visia Media niet heeft voldaan, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om de producten en/of diensten van Visia Media die betrekking hebben op de openstaande factuur op enigerlei wijze te gebruiken.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een contractuele vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. Voorts maakt Visia Media na verstrijking van de betalingstermijn aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 10% van de hoofdsom met een minimum van € 250,- alsmede van toepassing zijnde gerechtelijke kosten.

7. Rechten van intellectuele eigendom

Visia Media garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Wanneer door Visia Media voor de uitvoering van de Opdracht gebruik wordt gemaakt van hulppersonen, garandeert Visia Media dat het door hen geleverde door Opdrachtgever mag worden gebruikt zoals bij de Opdracht overeengekomen. Al het overige in dit artikel is dan mede van toepassing op het intellectueel eigendom van deze hulppersonen.

Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten en/of diensten berusten uitsluitend bij Visia Media of diens licentiegevers. De Opdrachtgever heeft geen enkel recht op overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Visia Media verleent aan de Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de door Visia Media ontwikkelde software/applicatie/programmatuur. Het verstrekte gebruiksrecht is niet overdraagbaar.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door Visia Media ontwikkelde diensten en/of producten geheel of gedeeltelijk te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of op welk wijze of voor welk doel dan ook te beschikking van een derde te stellen.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken van Visia Media te verwijderen of aan te passen.

De Opdrachtgever vrijwaart Visia Media voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

De Opdrachtgever is per inbreukmakende handeling een onmiddellijk opeisbare boete van €10.000,- verschuldigd, onverminderd het recht van Visia Media om volledige schadevergoeding te vorderen dan wel andere rechtsmaatregelen te treffen teneinde de inbreuk te beëindigen. Tevens is de Opdrachtgever nadat hij over de inbreuk in kennis is gesteld een boete van € 500,- per dag verschuldigd dat de inbreuk niet is beëindigd.

8. Broncode en bescherming Programmatuur

Dit artikel is enkel relevant wanneer de Opdracht of een deel daarvan een geprogrammeerde Dienst of Product betreft.

De Broncode van het project en de bij de ontwikkeling van de Opdracht tot stand gekomen technische documentatie worden door Visia Media niet overgedragen aan de Opdrachtgever.

Voor zover de Opdrachtgever zich inzage kan verschaffen in de Broncode, heeft hij niet het recht daarvan op enige wijze gebruik te maken, dan wel deze te disassembleren, decoderen, decompileren, reverse engineering toe te passen, te wijzigen en/of daarover aan anderen inlichtingen te verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de Broncode.

Visia Media heeft het recht door middel van (technische) maatregelen zijn/haar Programmatuur te beschermen. In dat geval is het de Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

9. Aansprakelijkheid

Iedere overeenkomst tussen Visia Media en Opdrachtgever is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Visia Media kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

Visia Media sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Visia Media geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Visia Media.

Visia Media is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid van Visia Media voor tekortkomingen in producten en/of diensten van derden, waaronder ook software (web)applicaties en programmatuur is uitdrukkelijk uitgesloten, waarbij deze derden niet kwalificeren als door Visia Media ingeschakelde hulppersonen.

Indien Visia Media aansprakelijk is, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 7.500,-

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Visia Media partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.

Laten we jouw project bespreken